Skip to content

Polityka prywatności

I.

Postanowienia podstawowe

 1. Administrator danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej:“RODO“) jest CORROTECH ENGINEERING s.r.o., nr identyfikacyjny 27270190, z siedzibą pod adresem Topolová 1456, Most, 434 01 (dalej:“Administrator“).

Dane kontaktowe administratora to

adres: Topolová 1456, Most, 434 01

E-mail: gdpr@corrotech.com

Telefon: +420 777 640 705

 • Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka szczególnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.
 • Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

II.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które użytkownik przekazał administratorowi lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji zamówienia użytkownika.
 2. Administrator przetwarza dane identyfikacyjne, kontaktowe i dane niezbędne do wykonania umowy.

III.

Zgodny z prawem powód i cel przetwarzania danych osobowych

Zgodnym z prawem powodem przetwarzania danych osobowych jest

 1. wykonania umowy między użytkownikiem a administratorem zgodnie z art. 6 ust. 1 litr. b) RODO,
 2. uzasadniony interes administratora w prowadzeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 ust. 1 litr. f) RODO,
 3. Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Coll. w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego w przypadku braku zamówienia towarów lub usług.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest
 5. przetwarzanie zamówienia użytkownika i wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między użytkownikiem a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do pomyślnego przetworzenia zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonanie przez administratora,
 6. wysyłanie informacji handlowych i prowadzenie innych działań marketingowych.
 7. Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji przez administratora w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b). 22 RODO. Użytkownik wyraził wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

IV.

Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe

 1. przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między użytkownikiem a administratorem oraz do dochodzenia roszczeń wynikających z tego stosunku umownego (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
 2. przez okres przed wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie do dwóch lat, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.
 3. Po upływie okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe.

V.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

Odbiorcami danych osobowych są osoby

 1. zaangażowanych w dostawę towarów/usług/dokonywanie płatności w ramach umowy,
 2. zaangażowanych w obsługę usług,
 3. świadczenie usług marketingowych.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług mailingowych / dostawcy usług w chmurze.

VI.

Twoje prawa

Zgodnie z warunkami RODO, użytkownik ma prawo do

 1. prawo dostępu do danych osobowych użytkownika zgodnie z art. 15 RODO,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z Art. 16 RODO lub ograniczenie przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
 3. prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z Art. 17 RODO.
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO i
 5. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
 6. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. III niniejszych warunków.
 7. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

VII.

Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.
 2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia przechowywania danych oraz przechowywania danych osobowych w formie papierowej.
 3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione.

VIII.

Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia online, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami polityki prywatności i akceptuje je w całości.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na te warunki, zaznaczając pole zgody za pośrednictwem formularza online. Zaznaczając pole zgody, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z polityką prywatności i akceptuje ją w całości.
 3. Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Opublikuje nową wersję Polityki prywatności na swojej stronie internetowej lub prześle nową wersję Polityki prywatności na adres e-mail podany administratorowi.