Skip to content

Adatvédelmi irányelvek

I.

Alapvető rendelkezések

 1. A személyes adatok adatkezelője az Art. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:“GDPR“) 4. cikkének 7. pontja alapján a CORROTECH ENGINEERING s.r.o., azonosítószám: 27270190, székhelye: Topolová 1456, Most, 434 01 (a továbbiakban:“Adatkezelő“).

Az ügyintéző elérhetőségei a következők

cím: Topolová 1456, Most, 434 01

E-mail: gdpr@corrotech.com

Telefon: +420 777 640 705

 • Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható természetes személy az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, hálózati azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitásának egy vagy több konkrét eleme alapján.
 • Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

II.

A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

 1. Az adatkezelő olyan személyes adatokat kezel, amelyeket Ön adott meg az adatkezelőnek, vagy olyan személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő az Ön megrendelésének teljesítése alapján szerzett meg.
 2. Az adatkezelő kezeli az Ön azonosító, kapcsolattartási és a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat.

III.

A személyes adatok feldolgozásának törvényes oka és célja

A személyes adatok feldolgozásának törvényes oka a következő

 1. az Ön és az ügyintéző közötti szerződés teljesítése az Art. 6 bek. 1 liter. b) GDPR,
 2. az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzéshez (különösen a kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldéséhez) az Art. 6 bek. 1 liter. f) GDPR,
 3. Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti, a 480/2004 sz. törvény 7. szakaszának (2) bekezdésével összefüggésben az információs társadalommal összefüggő egyes szolgáltatásokról szóló törvény 7. szakaszának (2) bekezdése szerinti közvetlen marketing célú feldolgozáshoz (különösen kereskedelmi kommunikáció és hírlevelek küldéséhez), amennyiben nem rendel meg árut vagy szolgáltatást.
 4. A személyes adatok feldolgozásának célja
 5. az Ön megrendelésének feldolgozása, valamint az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; a megrendelés leadásakor olyan személyes adatokra van szükség, amelyek a megrendelés sikeres feldolgozásához szükségesek (név és cím, elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, a személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy annak az adatkezelő általi teljesítése,
 6. kereskedelmi kommunikáció küldése és egyéb marketingtevékenységek végzése.
 7. Az ügyvezető nem hoz automatikusan egyedi döntést az Art. 22 GDPR. Ön kifejezett hozzájárulását adta az ilyen feldolgozáshoz.

IV.

Adatmegőrzési időszak

Az adatkezelő személyes adatokat tárol

 1. az Ön és az adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint az e szerződéses kapcsolatból eredő követelések érvényesítéséhez szükséges ideig (a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 15 évig).
 2. a személyes adatok marketing célú feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonását megelőzően legfeljebb két évig, ha a személyes adatok feldolgozása hozzájárulás alapján történik.
 3. A megőrzési időszak lejárta után az adatkezelő törli a személyes adatokat.

V.

A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

A személyes adatok címzettjei a következők

 1. a szerződés szerinti áruk/szolgáltatások szállításában/fizetések teljesítésében részt vesz,
 2. a szolgáltatások működtetésében részt vesznek,
 3. marketingszolgáltatások nyújtása.
 4. Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat továbbítani harmadik országba (nem uniós ország) vagy nemzetközi szervezetnek. A személyes adatok címzettjei harmadik országokban a postai szolgáltatók/felhőszolgáltatók.

VI.

Az Ön jogai

A GDPR feltételei szerint Ön a következőkkel rendelkezik

 1. az Ön személyes adataihoz való hozzáférés joga az Art. 15 GDPR,
 2. a személyes adatok helyesbítéséhez való jog az Art. 16 GDPR 16. cikke szerinti adatkezelés korlátozását, vagy a GDPR 16. cikke szerinti adatkezelés korlátozását. 18 GDPR.
 3. a személyes adatok törléséhez való jog az Art. 17 GDPR.
 4. az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog az Art. 21 GDPR és
 5. az adathordozhatósághoz való jog az Art. 20 GDPR.
 6. az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy elektronikus úton az adatkezelőnek az Art. III. szakasza a jelen általános szerződési feltételek.
 7. Önnek joga van panaszt tenni a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál is, ha úgy véli, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát.

VII.

Személyes adatok biztonságára vonatkozó feltételek

 1. Az adatkezelő kijelenti, hogy megtett minden megfelelő technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok védelme érdekében.
 2. Az adatkezelő technikai intézkedéseket tett az adattárolás és a személyes adatok papíralapú tárolásának biztosítása érdekében.
 3. Az adatkezelő kijelenti, hogy csak az általa felhatalmazott személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.

VIII.

Záró rendelkezések

 1. Az online megrendelőlapon történő megrendelés elküldésével Ön megerősíti, hogy ismeri az adatvédelmi szabályzat feltételeit, és teljes egészében elfogadja azt.
 2. Ön elfogadja ezeket a feltételeket azáltal, hogy az online űrlapon keresztül bejelöli a beleegyezés jelölőnégyzetet. A hozzájárulás jelölőnégyzet bejelölésével Ön megerősíti, hogy megismerte az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja.
 3. A rendszergazda jogosult ezeket a feltételeket megváltoztatni. Az Adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, vagy elküldi Önnek az Adatvédelmi szabályzat új változatát az Ön által az adatkezelőnek megadott e-mail címre.